Työntekijän alisuoriutuminen työssä

Yleistä

Työntekijän yleisenä velvollisuutena on työn tekeminen huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijä voidaan lain mukaan irtisanoa, kun tämä vakavalla tavalla rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan. Tällaista työsopimuksen vastaiseksi katsottavaa menettelyä, jolla työntekijä laiminlyö työvelvoitteitaan esimerkiksi tehtävän täyttämättä jättämisenä, puutteellisena työsuorituksena, ilmeisenä huolimattomuutena työssä sekä toistuvana myöhästelynä, voidaan pitää tavanomaisimpana työsuhteen irtisanomisperusteena.

Työsuhteen irtisanomisperusteen on aina oltava asiallinen ja painava. Työsuhde voidaan päättää irtisanomalla myös silloin, kun kyse ei ole varsinaisesta työtehtävien laiminlyönnistä tai ohjeiden vastaisesta toiminnasta, mutta työntekijä ei kuitenkaan muutoin saa työssään riittävästi aikaan tuloksia. Tällainen työntekijän alisuoriutuminen on käsite, jota ei ole suoraan määritelty laissa tai lain esitöissä vaan se on saanut merkityksensä oikeuskäytännössä.  Tämä erityispiirre tekee sen soveltamisesta haastavaa ja käsitteen tarkkailua voidaan pitää erittäin mielenkiintoisena nykypäivän työelämän näkökulmasta, jolloin työntekijöiden suorituksia ja työtehoa mitataan entistä yleisemmin ja helpommin.

Alisuoriutuminen

Alisuoriutuessaan työntekijä ei suoranaisesti riko lain mukaisia velvoitteitaan, mutta hän ei silti saa työssään aikaan sitä, mitä häneltä odotetaan. Kyse on tällöin laadullisesti tai määrällisesti heikosta työsuorituksesta. Työntekijän toiminta voi olla joko tietoista tai tahatonta. Työnantaja saattaa huomata, että työntekijän aikaansaamattomuus hidastaa tai estää yrityksen menestymistä omalla alallaan. Alisuoriutumista voidaan kuitenkin pitää sillä tavoin tulkinnanvaraisena irtisanomisperusteena, että sen soveltamisessa kannattaa olla tarkkana. Oikeuskäytännössä ratkaistaan tilannekohtaisesti se, mikä on kohtuullinen suoritustaso. Kuitenkin, vaikka tuomioistuin katsoisi, että työntekijän alisuoriutuminen ei ole ollut riittävä irtisanomisperuste, voi työntekijän käyttäytyminen johtaa työnantajan maksettavaksi määrättävien korvausten alentamiseen.

Eri johtohenkilöiden ja myyjien työn panosta on yksinkertaisinta mitata erilaisilla mittareilla. Työn luonne yleisesti vaikuttaa esimerkiksi työntekijän käytöksen arviointiin. Pitkä ja muuten moitteeton työsuhde voi suojata työntekijää irtisanomiselta verrattuna lyhyeen työsuhteeseen. Mikäli työntekijä on perehdytetty tehtäväänsä puutteellisesti, heikentää se taas työnantajan asemaa riitatilanteessa. On myös aiheellista muistaa, mikä merkitys yleisellä viihtyvyydellä ja työntekijän hyvinvoinnilla on työssä. Työssään viihtyvä ja hyvinvoiva työntekijä on yleensä myös tehokas. Näin ollen on perusteltua ajatella, että työnantaja myös omalla toiminnallaan mahdollistaa työntekijän hyvää ja riittävää suoriutumista työssään.

Työsuhteen päättäminen alisuoriutumisen johdosta

Olennaista on tarkastella sitä, voidaanko alisuoriutumisen katsoa johtuneen työntekijän omasta toiminnasta vai jostain muusta syystä.  Jotta alisuoriutuminen olisi hyväksyttävä irtisanomisperuste, työnantajan on näytettävä, että kyseessä on työtekijän vika tai laiminlyönti. Rikkomuksen tulee myös olla olennainen. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota asetettujen tavoitteiden kohtuullisuuteen, toteutumatta jäämisen vaikutuksiin yrityksessä, tavoitteiden ja saavutusten välisen poikkeaman suuruuteen sekä alisuoriutumisen voimakkuuteen ja kestoon. Irtisanomisperuste edellyttää lisäksi asiallisia ja painavia syitä, joten lievä alisuoriutuminen ei ole työvelvoitteiden laiminlyöntiä. Tilanne on toinen esimerkiksi työsuhdetta purettaessa koeajalla. Alisuoriutumista voidaan tehokkaasti estää muun muassa sillä, että työtehtävään valitaan siihen parhaalla mahdollisella tavalla soveltuva henkilö ja tämän riittävällä perehdyttämisellä tehtävään, jolloin työntekijä saatetaan tietoiseksi myös siitä, mitä häneltä tehtävässään odotetaan. 

Alisuoriutuvan työntekijän irtisanominen aiheuttaa usein riitatilanteita ja pienet yksittäiset seikat voivat ratkaista korvausvelvollisuuden. Tämän vuoksi alisuoriutuvan työntekijän työsuhteen päättämisessä kannattaa turvautua osaavan lakimiehen apuun hyvissä ajoin. Me Legimiassa olemme kokeneita ammattilaisia myös työoikeuden alalla.