Palkkasaatava – mitä palkkasaatavalla tarkoitetaan ja mitkä ovat sen vanhentumisen keskeiset määräajat?

Mikä on palkkasaatava?

Palkkasaatavalla viitataan korvaukseen, johon työntekijä on työsuhteensa perusteella oikeutettu. Palkkasaataviin voidaan peruspalkan lisäksi lukea erilaiset korot, kuten palkanmaksun viivästyksestä aiheutuva viivästyskorko sekä muut erinäiset korvaukset, kuten lomakorvaus tai lomaltapaluuraha. Palkkasaatavan perusteena voi siis olla tosiasiassa suoritetun työn lisäksi myös muu peruste.

Milloin palkkasaatava vanhenee?

Lähtökohtana on, että palkkasaatavan vanhentumisaika on työsuhteen kestäessä viisi vuotta. Tämä määräaika on riippumaton siitä, perustuuko saatava työsopimukseen, työehtosopimukseen tai työsopimuslakiin. Vanhentumisajan kuluttua työnantajan velvollisuus palkkasaatavan maksamiseen lakkaa. Kyseinen vanhentumisaika alkaa kulua siitä ajankohdasta, kun palkka erääntyy maksettavaksi. Määräajan kulumisen voi katkaista nostettu kanne tai muu tähän verrattavissa oleva todistetusti tehty muistutus. Katkaisun jälkeen alkaa kuitenkin kulua uusi viiden vuoden määräaika.

Mikäli palkkasaatavan maksu viivästyy

Palkkasaatavan maksu voidaan katsoa viivästyneeksi, mikäli palkanmaksu myöhästyy sovitusta palkanmaksupäivästä. Tällöin työntekijä on oikeutettu korkolain mukaiseen viivästyskorkoon. Viivästyskoron laskeminen aloitetaan eräpäivää seuraavasta päivästä. Mikäli työsuhde on päättynyt, työntekijällä on vastaavassa tilanteessa oikeus viivästyskoron lisäksi mahdolliseen odotuspäivien palkkaan.

Odotuspäivien palkka on lähtökohtaisesti vastaava palkka kyseisiltä päiviltä kuin se olisi ollut, mikäli päivät olisivat olleet työntekijän tosiasiallisia työpäiviä. Kyseisessä tilanteessa suoritetaan kuitenkin aina tapauskohtainen arvio siitä, paljonko työntekijä on oikeutettu saamaan palkkaa odotuspäiviltä. Mikäli työntekijän palkka on ollut perusteeltaan aikapalkka, pääsääntönä on, että odotuspäivien palkka määräytyy tuolla perusteella. Oikeus odotuspäivien palkkaan on kuitenkin enintään kuudelta kalenteripäivältä. Kalenteripäivien laskeminen aloitetaan palkan erääntymispäivää seuraavalta päivältä.

Saatavien vanhentuminen työsuhteen päätyttyä

Työsopimuslaintyöaikalain ja  vuosilomalain perusteella määräytyvien palkkasaatavien kanneaika on kaksi vuotta siitä, kun työsuhde on päättynyt, elleivät kyseiset saatavat ole vanhentuneet jo ennen työsuhteen päättymistä. Työehtosopimukseen perustuvan saatavan vanhentumisaika taas on viisi vuotta, mikäli saatavan perusteena olevia määräyksiä on pidettävä ilmeisen tulkinnanvaraisina ja määräysten soveltamisesta on työsuhteen päätyttyä syntynyt erimielisyyttä osapuolten välille.

Miten palkkasaatavat haetaan?

Käytännössä työntekijän tulee huomauttaa virheellisestä palkanmaksusta työnantajaa ja pyydettävä palkanmaksun oikaisua. Kyseinen oikaisu tulisi lähtökohtaisesti pyrkiä suorittamaan neuvottelemalla ja sopimalla nimenomaisesti työntekijän ja työantajan kesken. Toissijaisena vaihtoehtona työntekijällä on mahdollisuus kääntyä esimerkiksi oman ammattiliittonsa, oikeusaputoimiston tai asianajotoimiston puoleen.

Poikkeuksia pääsäännöstä palkkasaatavien vanhenemiseen liittyen

Työaikalakiin perustuvien työaikakorvausten, kuten ylityösaatavien vanhentumisaika on kaksi vuotta. Tämä määräaika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin oikeus kyseiseen saatavaan on syntynyt tai rahakorvausten sijasta annettava vapaa-aika olisi tullut antaa. Mikäli kannetta ei nosteta kyseisen kahden vuoden määräajan kuluessa, oikeus kyseisiin korvauksiin raukeaa.

Vuosilomalain mukainen oikeus vuosilomapalkan tai lomakorvauksen saamiseen vanhenee kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin lomakorvaus olisi tullut maksaa tai vuosiloma antaa työntekijälle. Mikäli vuosiloma on siirretty työntekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella pidettäväksi lomakautta seuraavaan vuoteen, lasketaan määräaika saatavan vanhenemiseen kyseisen kalenterivuoden päättymisestä.

Muistathan meidät asiantuntijanasi työsuhdeasioissa!

Kirjoittaja, oik. yo Venla Sallinen

Konkurssien määrä edelleen kasvussa

Kesän alkaessa uutisoitiin konkurssien määrän kasvusta. Kyseinen uutinen jäi ymmärrettävästi uutispimentoon ihmisten keskittyessä jo tulevaan kesään. Uutinen oli kuitenkin merkittävä. Tilastokeskuksen mukaan konkurssien määrä lisääntyi

Lue lisää »