Konkurssi on menettely, jossa maksuvaikeuksiin ajautuneen yhtiön kaikki omaisuus realisoidaan ja realisoinnista kertyneet varat jaetaan menettelyyn osallisille velkojille heidän velkojen osuuksien suhteessa. Menettelyn keskeisin tavoite ja tarkoitus on siten velallisen omaisuuden realisointi ja tämän omaisuuden jakaminen velkojille. Yrityksen konkurssi on yleisimmin yhtiön ylivelkaantuminen tai likviditeettiongelma, jonka perusteella yhtiöllä ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia selvitä velvoitteistaan. Konkurssiin asettamista voi hakea velkoja tai velallinen itse, ja käräjäoikeus voi asettaa velallisen konkurssiin, mikäli velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön suoriutumaan veloistaan niiden erääntyessä.

Useimmiten konkurssihakemuksen takana on velkoja, mutta myös velallisen kannattaa olla tietoinen mahdollisuudestaan tehdä konkurssihakemus yritystoiminnan päättämiseksi. Tarpeettoman myöhään tehty päätös konkurssiin hakemisesta lisää entisestään tappiollisen yrityksen velkoja ja kasvattaa edelleen riskiä syyllistyä johonkin talousrikokseen. Rikosoikeudellinen vastuu voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa yrityksen kirjanpito laiminlyödään maksuongelmien vuoksi.

Lakiasiaintoimistomme on vankka, kokenut ja asiansa tunteva konkurssimenettelyiden hoitaja. Toimistollamme tarjoamme asiantuntijuuttamme mm. seuraavissa asioissa:

  • konkurssihakemus ja konkurssihakemuksen laadinta,
  • velkojen valvonta,
  • takaisinsaantiasiat sekä
  • pesänhoitajan toiminta.

Erityisesti ammattitaitoinen pesänhoitaja on konkurssimenettelyssä ehdoton, jotta menettelyn jokapäiväiset asiat hoidetaan jouhevasti ja omaisuus saadaan realisoitua mahdollisimman hyvään hintaan. Toimistomme avustaa konkurssimenettelyissä sekä velkojia että velallisia tilanteesta riippuen. Tarjoamme asiantuntijuuttamme myös ennen konkurssimenettelyyn päättymistä ilmaisen alkuneuvottelun muodossa, jossa kartoitetaan mahdolliset ongelmat ja pyritään niihin etsimään ratkaisuja. Monesti asiat ratkeavatkin jo tässä ensimmäisessä neuvottelussa. Mikäli asiat etenevät toimeksiantoon saakka, ilmoitamme aina etukäteen kustannusten syntymisestä. Asiantuntevan lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä mielellään liian aikaisin, jotta mahdollisilta ongelmatilanteilta voi tehokkaasti välttyä.