Kuluttajansuoja uudistuu ja tuo kattavia parannuksia kuluttajan asemaan

Kuluttajansuojalaki uudistui kuluvan vuoden alusta lukien vahvistaen kuluttajan asemaa erityisesti tavarankauppaa koskevissa virhetilanteissa. Uudistuksen taustalla on EU:n tavarankauppadirektiivi sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskeva direktiivi. Uudistuksia on luvassa lisää vuoden 2023 alusta lukien.

Tavaran virheellisyyttä määrittelevä ajanjakso on tuplaantunut entisestä, sillä uuden sääntelyn mukaan virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä, mikäli virhe ilmenee vuoden kuluessa siitä, kun kuluttaja on saanut tavaran hallintaansa. Näin ei kuitenkaan olisi esimerkiksi silloin, jos kuluttaja on omalla toiminnallaan aiheuttanut virheen tai tavaran tavanomainen kestoikä on alle vuoden. Virhevastuun kestolla ei tästä huolimatta ole jatkossakaan takarajaa, vaan se määräytyy tavaran oletetun käyttöiän perusteella. Esimerkiksi television tulee normaalisti kestää käytössä useita vuosia. Takuuajan päättyminenkään ei vapauta myyjää, valmistajaa tai maahantuojaa virhevastuusta.

Uuden sääntelyn myötä kuluttajalla on tavaran virhetilanteissa vapaus valita tavaran korjauksen ja uuden toimituksen välillä. Uusi sääntely mahdollistaa kuluttajalle myös oikeuden hinnanalennukseen tai kaupan purkuun yhden korjaus- tai vaihtokerran jälkeen. Sääntelyllä on haluttu estää aiemmin tavanomaisiksi tulleet toistuvat tavaran korjaukset. Mikäli virheellisen tavaran tilalle vaihdetaan uusi tavara, ei ostajan tarvitse maksaa myyjälle hyvitystä tavaran tavanomaisesta käytöstä ennen sen vaihtoa, mutta myyjällä voi siitä huolimatta olla oikeus korvaukseen muusta kuin normaalin käytön aiheuttamasta tavaran kulumisesta.

Myös myyjäyrityksille on asetettu uusia velvoitteita. Myyjän on annettava takuutodistus kuluttajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla sen sijaan, että se edellyttäisi ostajan erillistä pyyntöä. Myös mahdollisuus myydä käytetty tavara ”sellaisena kuin se on” -ehtoa käyttämällä on poistunut, sillä käytetyn tavaran virheellisyyttä arvioidaan jatkossa samalla tavoin kuin uuden käyttämättömän tavaran virheellisyyttäkin.

Kuluttajansuojalakiin on myös lisätty kokonaan uusi lukunsa koskien kuluttajille tarjottavia digitaalisia palveluja sekä niiden sisältöjä. Sääntelyn piiriin kuuluvia digitaalisia palveluja ovat muun muassa tietokoneohjelmat, digitaaliset pelit, sähköiset kirjat sekä sopimukset, jotka sisältävät pilvipalveluiden ja sosiaalisen median kaltaisia digitaalisia palveluita. Mikäli älykello, älytelevisio tai jokin digitaalinen palvelu ei toimi kuten pitäisi, on kuluttajalla jatkossa paremmat mahdollisuudet saada virhe hyvitetyksi. Myyjällä on vastuu siitä, että digitaalinen sisältö tai palvelu vastaa sovittua ja yleisiä vaatimuksia laadultaan, toimivuudeltaan ja yhteensopivuudeltaan. Ostajan tulee lähtökohtaisesti saada digitaalisen sisällön ja palvelun uusin saatavilla oleva versio ja se pitää toimittaa ilman aiheetonta viivästystä .Jos digitaalisessa sisällössä tai palvelussa on yrityksen vastuulla oleva virhe, ostaja saa vaatia virheen oikaisemista, hinnanalennusta tai sopimuksen purkamista sekä lisäksi vahingonkorvausta. Kuluttajansuojan on näin haluttu vastaavan paremmin nykypäivän tarpeisiin ja uudella lainsäädännöllä onkin saatu uusia työkaluja virhetilanteiden ratkomiseen ja myyjän vastuun lisäämiseen.

Kuluttajansuojalakiin on tulossa lisää muutoksia vuoden 2023 alussa, jolloin pannaan täytäntöön Euroopan unionin niin kutsuttu Omnibus-direktiivi. Samassa yhteydessä koti- ja puhelinmyyntiä koskevaa sääntelyä tiukennetaan. Tällöin tietyt kuluttajansuojalain säännökset koskevat myös sopimuksia, joissa kuluttaja on maksun sijaan sitoutunut luovuttamaan yritykselle henkilötietojaan. Kuluttajansuojalaki koskee myös tällaisten sopimusten markkinointia. Lisäksi kun tavaraa myydään alennuksella, markkinoinnissa on jatkossa ilmoitettava myös alin hinta, jolla tuotetta on markkinoitu alennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Kuluttajille on myös annettava tietoa siitä, ovatko verkon kuluttaja-arvostelut sellaisilta kuluttajilta, jotka ovat tuotetta tosiasiassa käyttäneet tai sen ostaneet. Jatkossa kuluttajalla on lisäksi oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen, jos esimerkiksi markkinointi on ollut aggressiivista tai ostajaa harhaanjohtavaa.

Meiltä saat apua kaikissa kuluttajakaupan riitatilanteissa. Otathan yhteyttä matalalla kynnyksellä!

Kirjoittaja, OTM Annina Vihanto

 

Työntekijän alisuoriutuminen työssä

Yleistä Työntekijän yleisenä velvollisuutena on työn tekeminen huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijä voidaan lain mukaan irtisanoa, kun tämä

Lue lisää »