Muutoksia leskeneläkkeen maksuperusteisiin – kenellä on oikeus leskeneläkkeeseen ja miten sitä maksetaan?

Perhe-eläke uudistui kuluvan vuoden alusta lukien. Tämän myötä leskeneläkkeen maksuperusteisiin tehtiin muutoksia. Ne eivät kuitenkaan koske leskiä, joille perhe-eläke on myönnetty jo aikaisemmin ennen vuotta 2022.

Puolison menehtyessä leskeksi jääneen taloudellinen tilanne voi heiketä rajustikin. Työeläkelaitosten ja kelan maksaman leskeneläkkeen tarkoituksena on parantaa lesken taloudellista asemaa. Eläkkeen määrä on keskimäärin noin 570 euroa kuukaudessa ja siihen vaikuttavat niin lesken omat tulot ja eläkkeet kuin lasten lukumääräkin.

Kaksi keskeistä leskeneläkkeen maksamiseen tehtyä muutosta ovat: leskeneläke on jatkossa määräaikainen vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä ja, oikeus leskeneläkkeeseen laajennettiin myös avopuolisoiden väliseksi. Niiden leskien lisäksi, joille on myönnetty eläke ennen vuotta 2022, uudistus ei koske myöskään ennen vuotta 1975 syntyneiden aviopuolisoiden vuonna 2022 tai sen jälkeen alkavaa leskeneläkettä.

Määräaikaisuus

Aviopuolisoiden oikeus leskeneläkkeeseen muuttui vuoden alusta lukien määräaikaiseksi. Muutos koskee vain vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneitä avioliitosta leskeksi jääviä, joiden perhe-eläke alkaa 1.1.2022 jälkeen.

Määräaikaisuudella tarkoitetaan sitä, että leskeneläkettä maksetaan edunjättäjän kuoleman jälkeen enintään 10 vuotta. Määräajasta huolimatta leskeneläkettä maksetaan kuitenkin aina vähintään niin kauan, kunnes nuorin lapsista tulee täysi-ikäiseksi.  

Leskeneläkettä myös avopuolisoille

Jatkossa leskeneläkettä voivat saada myös avoliitossa eläneet puolisot, mikäli edunjättäjä on kuollut 1.1.2022 tai sen jälkeen. Tätä voidaan pitää merkittävänä muutoksena, sillä avoliittojen määrä on lisääntynyt vuosien saatossa huomattavasti. Edellytyksenä on, että avopuolisoilla on yhteinen alaikäinen lapsi ja että yhteisasumista on jatkunut vähintään viisi vuotta. Avopuolisoiden on lisäksi tullut muuttaa yhteen ennen kuin edesmennyt puoliso on täyttänyt 65 vuotta.  Avoleskelle maksetaan perhe-eläkettä siihen saakka, kunnes nuorin lapsista tulee täysi-ikäiseksi. Sitä vastoin avolesken leskeneläkkeeseen ei sovelleta muita ikärajoja, kun taas aviolesken kohdalla 50 vuoden ikärajaa voidaan soveltaa eläkkeen saamiseksi eri tilanteissa.

Jos leskeksi jäänyt avio- tai avoleski solmii uuden avioliiton ennen 50 ikävuotta, hänen oikeutensa leskeneläkkeeseen päättyy muista päättymissyistä huolimatta.

Kirjoittaja, OTM Annina Vihanto

Lakimiehen vastaamisvelvollisuus

Asiakkaan asia on hänelle aina tärkeä, ja hän on oikeutetusti kiinnostunut asiansa etenemisestä ja sen vaiheista muutoinkin. Asianajajaliiton julkaiseman valvontakertomuksen perusteella kuitenkin suuri osa asianajajan

Lue lisää »