Vahingonkorvausvastuu koirien aiheuttamissa vahingoissa

”Talo ei ole koti ilman koiraa”, kuuluu sanonta. Koira vaikuttaa tutkitustikin omistajansa elämään lukuisilla eri positiivisilla tavoilla. Näiden lisäksi koiran tulo perheeseen saattaa aiheuttaa myös harmitusta, useimmiten omistajalle itselleen, mutta toisinaan myös perheen ulkopuolisille eri vahinkojen muodossa. Useimmat vahingoista ovat vähäisiä, mutta omistaja saattaa myös joutua vahingonkorvausvastuuseen, joka on arvoltaan useita tuhansia euroja. Omistajan omaa kuluriskiä syntyneistä vahingoista pienentää huolellisesti valittu koiran vastuuvakuutus.

Tuottamus

Omistajan vastuun syntyminen ei ole aivan yksinkertainen ja tulkinnoista vapaa asia. Yleinen käsitys on, että omistaja vastaisi koiransa aiheuttamista vahingoista kaikissa tilanteissa. Näin ei kuitenkaan ole, vaan korvausvastuun syntyminen edellyttää vahingonkorvauslain mukaista huolimattomuutta eli tuottamusta. Omistajan tulee toisin sanoen toimia jollain tavalla moitittavasti ja toisin kuin huolellinen toiminta kyseisessä tilanteessa olisi edellyttänyt.

Omistajan vastuuta säätelee muun muassa järjestyslaki. Koira tulee pitää kytkettynä taajamissa ja omistajan vastuulla on pitää huolta siitä, ettei koira pääse tietyille yleisille paikoille, kuten yleiselle uimarannalle, torille tai urheilukentälle. Omistaja on vastuussa koiransa aiheuttamista vahingoista silloin, kun koiraa on pidetty vapaana, vaikka sen lain mukaan tulisi olla ollut kytkettynä. Sitä vastoin, kun koira on vapaana alueella, jossa se on sallittua, ei omistaja yleensä ole vastuussa koiran aiheuttamista vahingoista. Mikäli omistajalla on kuitenkin ollut syytä epäillä koiransa voivan aiheuttaa vahinkoa, esimerkiksi aikaisemman aggressiivisen käytöksen tai karkailun vuoksi, voivat laiminlyöntiä ja tuottamusta koskevat edellytykset täyttyä ja johtaa korvausvastuun syntyyn. Metsästyslain säännöksillä pyritään suojelemaan ihmisten ja omaisuuden sijaan riistaeläimiä, joten lain säännöksillä ei ole vastaavaa vaikutusta koiranomistajan korvausvastuuseen.

Muun kuin omistajan vastuu

Omistajan lisäksi aiheutuneesta vahingosta vastuuseen voi joutua myös koiran hoitaja tai se, jonka valvonnassa koira on vahingon sattumisen hetkellä ollut. Omistaja ei kuitenkaan täysin vapaudu korvausvastuustaan, mikäli hän esimerkiksi antaa suurikokoisen koiran lapsen ulkoilutettavaksi, eikä tämä selvästikään ole kykenevä pitämään koiraa hallinnassaan.

Oikeuskäytäntöä on aiheeseen liittyen melko vähän olemassa, mutta näyttää siltä, että henkilö- ja esinevahingot ovat keskenään eri asemassa korvattavuuden näkökulmasta. Korvausvelvollisuutta koskevien edellytysten on henkilövahinkojen osalta katsottu alimmissa oikeusasteissa usein täyttyneen, vaikka koiran omistajan tuottamus ei olisi ollut aivan selkeä. Tätä voidaan perustella muun muassa omistajalle kuuluvalla vastuulla koiran kasvatuksesta. Yleisesti ajatellen koiran aggressiivinen käytös ei myöskään voi tulla sen omistajalle täytenä yllätyksenä.

Rikosoikeudellinen vastuu

Koiran omistaja voi valvonnan ja kiinnipidon laiminlyönnistä joutua myös rikosoikeudelliseen vastuuseen.  Rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi ihmiselle vaarallisen eläimen vartioimatta jättäminen. Jos koira aiheuttaa ihmisille vahinkoa, voi koiran valvonnasta vastaava henkilö saada tuomion myös vammantuottamuksesta tai jopa kuolemantuottamuksesta. Myös edellä mainituissa järjestyslaissa ja metsästyslaissa on koiran kiinnipitoa koskevia säännöksiä, joiden rikkomisesta on seurauksena sakkoa.

Tarkistathan, että koiraa koskevat vakuutuksesi ovat voimassa asiantuntevassa ja luotettavassa vakuutusyhtiössä, jonka kanssa yhteistyö sujuu mutkitta. Vahingonkorvausasioissa on hyvä kääntyä myös asiantuntevan lakimiehen puoleen. Mikäli koirasi on aiheuttanut vahinkoa ulkopuoliselle tai olet itse joutunut vahingon kohteeksi, autamme sinua mielellämme.

Lakimiehen vastaamisvelvollisuus

Asiakkaan asia on hänelle aina tärkeä, ja hän on oikeutetusti kiinnostunut asiansa etenemisestä ja sen vaiheista muutoinkin. Asianajajaliiton julkaiseman valvontakertomuksen perusteella kuitenkin suuri osa asianajajan

Lue lisää »