Vaihtelevaa työaikaa koskeva sääntely uudistui

Työnantajaa koskee uusi työajan täyttymistä koskeva tarkasteluvelvollisuus sekä velvollisuus tarjota ennakoitavampia ja avoimempia työehtoja työntekijälle

Vaihtelevalla työajalla tarkoitetaan ns. nollatuntisopimusta, töihin kutsumista tarvittaessa tai työaikaa, joka vaihtelee tiettyjen tuntimäärien välillä viikon aikana. Työntekijän työmäärä toisin sanoen vaihtelee työnantajan tarjolla olevan työn määrän vaihtelun vuoksi ja tämä on työntekijälle ennakoimatonta. Vaihtelevasta työajasta ei saa työnantajan aloitteesta sopia työnantajan työvoiman tarpeen ollessa kiinteä. Myöskään vaihtelevaa työaikaa koskevaan ehtoon sisältyvää vähimmäistyöaikaa ei saa työnantajan aloitteesta sopia alhaisemmaksi kuin työnantajan todellinen työvoiman tarve edellyttää. 

Uusi sääntely vahvistaa työntekijän asemaa ja luo työnantajalle aiempaa vahvemman velvollisuuden tarkastella sitä, vastaako työsopimuksen mukainen työaika työvoiman todellista tarvetta. Työaikaehtoa koskeva tarkastelu tulee suorittaa vähintään 12 kuukauden välein ja mikäli se osoittaa työnantajan työvoiman tarpeen olevan aiempaa korkeampi, tulee työntekijälle tarjota lisää työtunteja, jotta työvoiman tarve ja työntekijälle tarjottu työn määrä vastaisivat aidosti toisiaan. Voimassa olevissa työsopimuksissa ensimmäinen tarkastelu tulee tehdä 12 kuukauden sisällä lain voimaantulosta eli 1.8.2023 mennessä.

Edellä kuvattu tarkoittaa, että jos esimerkiksi nollatuntisopimuksella työskentelevän työntekijän työtunnit ovat 12 kuukauden aikana vakiintuneet 15-20 tuntiin viikossa ja työnantajan työvoiman tarpeen voidaan arvioida säilyvän ennallaan, työnantajan tulee tarjota työntekijälle vähimmäistyöajan nostamista 15 tuntiin viikossa.

Tarkasteluvelvollisuus on siten jatkossa automaattinen, eikä työntekijän pyyntöön perustuva kuten aikaisemmin. Tarkasteluvelvollisuus koskee vain kaikkia työnantajan aloitteesta tehtyjä vaihtelevan työajan sopimuksia, sillä työntekijän omasta aloitteesta vaihtelevasta työajasta voidaan sopia vapaasti.

Työsuojeluviranomainen voi antaa kehotuksen työnantajalle, joka ei ole antanut työntekijälle kirjallista selvitystä tarkastelun tuloksesta ja sen perusteena olevista seikoista. Kehotuksen laiminlyönnistä voi seurata uhkasakko.

Mikäli työnantaja lopettaa kokonaan työn tarjoamisen vaihtelevan työajan sopimuksella työskentelevälle työntekijälle, työnantajan on työntekijän pyynnöstä selvitettävä tarjolla olevan työn vähentymisen syyt kirjallisesti. Tämä soveltuu vain sellaisiin vaihtelevan työajan sopimuksella työskenteleviin työntekijöihin, joiden työsopimuksessa sovittu vähimmäistyöaika on nolla. Säännöksen tarkoituksena on auttaa työntekijää varmistumaan siitä, että työtuntien tarjoamatta jättäminen ei perustu epäasiallisiin syihin. Sääntelyllä pyritään myös estämään sitä, että työnantaja voisi mielivaltaisesti solmia nollatuntisopimuksia työntekijöidensä kanssa.

Työnantajan on myös tulevaisuudessa annettava kirjallinen ja perusteltu vastaus mahdollisuudesta pidentää työsopimuksessa sovittua säännöllistä työaikaa tai työsopimuksen kestoaikaa, jos määräaikainen tai osa-aikatyötä tekevä työntekijä näin pyytää.

Uudistuksella tuodaan täytäntöön myös EU:n työehtodirektiivin edellyttämät muutokset. Työnantajan on jatkossa annettava lain mukainen kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista aiempaa nopeammin sekä myös lyhyissä työsuhteissa. Aiemman palkanmaksukauden päättymisen sijaan ehdot tulee tiedon sisällöstä riippuen antaa työntekijälle tiedoksi joko seitsemän päivän tai kuukauden kuluessa työnteon aloittamisesta.

Työnantajan on niin ikään maksettava vaihtelevaa työaikaa tekevälle työntekijälle kohtuullinen korvaus, jos työvuoro peruuntuu 48 tuntia ennen työvuoron alkua tilanteissa, joissa tällaista korvausta tai palkkaa ei muutoin maksettaisi lain, työehtosopimuksen tai sovitun työvuoron sitovuuden perusteella.

Jatkossa laissa määritellään, missä tilanteissa työvuoron teettäminen edellyttää vaihtelevaa työaikaa noudattavan suostumusta. Työntekijän suostumus vaaditaan, mikäli työnantaja haluaa teettää työntekijällä työvuoroja sovittujen viikonpäivien tai kellonaikojen ulkopuolella.

Muistathan meidät asiantuntijanasi työsuhdeasioissa!

Kirjoittaja, OTM Annina Vihanto

Toimitilan vuokrasopimus

Yrityksen toimitilatarpeet saattavat muuttua esimerkiksi yrityksen kasvaessa, tai kun toimitiloissa ilmenee yllättävä vesi- tai muu vahinko. Tällaisten tilanteiden varalta on hyvä varautua jo ennakkoon. Toimitilan

Lue lisää »