Työntekijän työaikaan liittyvien palkkasaatavien vanhentuminen

Yleistä

Korkein oikeus antoi vuonna 2018 työoikeudellisesti merkittävän ja aikaisemmasta oikeuskäytännöstä poikkeavan ratkaisun KKO 2018:10, joka koskee työaikaan liittyvien palkkasaatavien vanhentumista. Tapauksessa on tarkasteltu sitä, onko työntekijöiden palkkasaatavien vanhentumista arvioitaessa sovellettava työaikalain kahden vuoden vai työsopimuslain viiden vuoden vanhentumisaikaa. Korkein oikeus on tällöin katsonut, että työaikalain mukaista kahden vuoden vanhentumisaikaa sovelletaan työaikalain työaikaa koskevaan sääntelyyn. Sillä ei ratkaisun mukaan ole merkitystä, onko asiasta sovittu jotain työehtosopimuksessa. Uusi linjaus koskee korvauksia esimerkiksi ylitöistä ja iltalisistä. Annetun päätöksen jälkeen työntekijän mahdollisuus vaatia työnantajaltaan työaikaan perustuvia maksamattomia palkkasaatavia lyhenee viidestä vuodesta kahteen vuoteen.

Vanhentumisaikaa koskeva sääntely

Työsopimuslain yleisen palkkasaatavia koskevan vanhentumissäännön mukaan työntekijän palkkasaatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä. Vanhentuminen alkaa kulua palkan erääntymispäivästä. Työsopimuslain valmistelutöissä on todettu saman vanhentumisajan koskevan myös työehtosopimuksesta ja työsopimuksesta johtuvia saatavia. Työaikalaissa puolestaan on määräyksiä muun muassa ilta- ja yötyön ja ylitöiden ajalta maksettavista korvauksista. Lisäksi työehtosopimuksissa on määräyksiä työajoista ja niin sanotun epämukavan työajan ajalta maksettavista korvauksista. On siis selvää, että työaikalaki ja työehtosopimukset sääntelevät samoja asioita, mutta niiden mukaiset vanhentumisajat ovat keskenään eri pituisia. Oikeuskäytännössä on aikaisemmin katsottu vakiintuneesti, että silloin, kun työajasta on sovittu työehtosopimuksessa, sovelletaan työaikaa koskeviin saataviin työsopimuslain viiden vuoden vanhentumisaikaa. Korkeimman oikeuden ratkaisu on siten merkittävä kannanotto hajanaisesta vanhentumisaikoja koskevasta sääntelystä.

Vanhentumisen katkaiseminen

Oikeus työaikalain mukaiseen korvaukseen raukeaa, jos työsuhteen kestäessä kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus korvaukseen on syntynyt. Kuluvan vanhentumisajan katkaisee nostettu kanne tai muu todistettavasti tehty muistutus. Katkaisun jälkeen alkaa kulua uusi vanhentumisaika.

Muistathan palkkasaatavia koskevissa asioissa kääntyä työoikeudellisen asiantuntijan puoleen, olet sitten yrittäjä, johon on kohdistettu palkkasaatavia koskeva vaatimus tai työntekijä, jolla on työnantajaltaan maksamattomia palkkasaatavia. Me Legimialla hoidamme myös työoikeudellisia toimeksiantoja luotettavasti ja joustavasti.

Nollatuntisopimusten sääntely muuttui

Nollatuntisopimusten sääntely muuttui Nollatuntisopimukset ovat aiheuttaneet paljon keskustelua viime vuosina – sekä puolesta että vastaan. Keskustelun seurauksena kesäkuun alussa on tullut voimaan lainmuutos koskien nollatuntisopimuksia. Juuri

Lue lisää »