Perintöoikeus ja perintösuunnittelu

Testamentin laatiminen

Testamentti kannattaa tehdä, kun haluaa määrätä omaisuutensa jakamisesta toisella tapaa, kuin mihin lain soveltaminen normaalisti johtaisi. Testamentin avulla voidaan myös varmistaa, että perinnönjako tapahtuu veroseuraamuksia ajatellen järkevimmällä mahdollisella tavalla.

Testamentti on laatijansa viimeisin tahdonilmaisu, jolla määrätään hänen omaisuutensa jakamisesta. Testamentti on laadittava lain muotomääräyksiä noudattaen.

Testamentti voidaan rekisteröidä, mutta välttämätöntä se ei ole. Tärkeää on, että se säilytetään varmassa paikassa.

Moninaisten muotomääräysten ja muiden rajoitusten johdosta on testamentin laatiminen suositeltavaa jättää kokeneen lakimiehen käsiin. Samalla varmistetaan, että testamentin tekijän tahto toteutuu ja vältetään valitettavan yleiset kiistat perillisten ja testamentinsaajien kesken.

Testamentin muuttaminen tai peruuttaminen

Testamentin tekijä voi milloin tahansa ja ilman mitään erityistä syytä peruuttaa tai muuttaa testamenttinsa. Jos testamenttiin halutaan tehdä muutoksia, on jälleen noudatettava lain asettamia muotomääräyksiä. Viimeisin laadittu testamentti kumoaa vanhemmat testamentit ainakin siltä osin, kuin niissä on ristiriitaisia määräyksiä. Tästä johtuen on suositeltavaa, että uudella testamentilla aina kumotaan nimenomaisesti ja kokonaisuudessaan aiempi testamentti, jolloin kenellekään ei jää epäselväksi, olisiko aiempi testamentti tarkoitettu jäämään joltain osin yhä voimaan.

Rintaperillinen ja lakiosa

Lakiosa on se vähimmäisosuus perinnöstä, johon testamentin tekijän rintaperillisillä on lain mukaan aina oikeus. Rintaperillisiä ovat perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset, eli lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset.

Normaalisti kukin rintaperillinen saa pääluvun mukaisen osuutensa perinnöstä. Testamentin tekijä voi kuitenkin määrätä omaisuuttaan testamentilla muille tahoille kuin rintaperillisilleen. Testamentista huolimatta rintaperillinen on aina oikeutettu lakiosaan, joka on suuruudeltaan puolet tavanomaisesta perintöosuudesta. Lakiosaa on vaadittava määräajassa testamentin saajalta.

Testamentin tekemisessä ja testamenttiin liittyvissä riita-asioissa kannattaa kääntyä kokeneen lakimiehen puoleen oikeuksien turvaamiseksi.

Perintösuunnittelu

Perintösuunnittelun tarkoitus on yhtäältä minimoida perillisten verorasitus ja toisaalta varmistaa, että perinnönjättäjän tahto toteutuu mahdollisimman täsmällisesti. Yksinkertaisin keino perintösuunnittelussa ovat lahjoitukset, kun taas testamentti avaa paljon enemmän verosuunnittelumahdollisuuksia. Kolmas ja monipuolisin perintösuunnittelun väline on säätiö, jonka avulla perinnönjättäjä voi varsin tarkasti määrätä omaisuudestaan vielä kuolemansakin jälkeen.

Testamentti

Testamentin laatiminen

Testamentti kannattaa tehdä, kun haluaa määrätä omaisuutensa jakamisesta toisella tapaa, kuin mihin lain soveltaminen normaalisti johtaisi. Testamentin avulla voidaan myös varmistaa, että perinnönjako tapahtuu veroseuraamuksia ajatellen järkevimmällä mahdollisella tavalla. Testamentti on laatijansa viimeisin tahdonilmaisu, jolla määrätään hänen omaisuutensa jakamisesta. Testamentti on laadittava lain muotomääräyksiä noudattaen.

Testamentti voidaan rekisteröidä, mutta välttämätöntä se ei ole. Tärkeää on, että se säilytetään varmassa paikassa.

Moninaisten muotomääräysten ja muiden rajoitusten johdosta on testamentin laatiminen suositeltavaa jättää kokeneen lakimiehen käsiin. Samalla varmistetaan, että testamentin tekijän tahto toteutuu ja vältetään valitettavan yleiset kiistat perillisten ja testamentinsaajien kesken.

Testamenttityyppejä

Yleistestamentti ja erityistestamentti

Yleistestamentin saajasta tulee kuolinpesän osakas. Erityistestamentilla testamentin tekijä määrää tietyn irtaimiston, kiinteistön, tms. testamentin saajalle. Erityistestamentin saajasta ei tule kuolinpesän osakasta.

Toisaalta testamentit voidaan jakaa niiden luomien oikeuksien mukaan.

Tuotto-oikeustestamentti

Tämä testamenttityyppi antaa testamentin saajalle oikeuden saada testamentatun omaisuuden tuotto. Saajalla ei ole oikeutta määrätä omaisuudesta millään tavalla.

Käyttöoikeustestamentti eli hallintatestamentti

Testamentin saaja saa oikeuden nauttia omaisuuden tuottaman tuoton sekä oikeuden hallita omaisuutta.

Rajoitetun omistusoikeuden testamentti eli vallintatestamentti

Testamentissa voidaan määrätä omaisuudelle ns. perättäissaanto siten, että testamentin tekijä määrää kenelle omaisuus siirtyy ensisaajan jälkeen. Tällöin ensisaaja voi määrätä omaisuudesta vain elämänsä aikana, mutta hän ei voi tehdä testamenttia omaisuudesta. Ensisaaja voi kuitenkin kuluttaa säätiön pääomaa.

Omistusoikeustestamentti

Omistusoikeustestamentin saaja saa kaikki oikeudet hänelle tulevaan omaisuuteen. Hän voi määrätä saamastaan omaisuudesta eläessään ja se siirtyy saajan perillisille samalla tavoin kuin saajan muukin omaisuus. Saaja voi myös määrätä saamastaan omaisuudesta testamentilla.

Testamentin muuttaminen tai peruuttaminen

Testamentin tekijä voi milloin tahansa ja ilman mitään erityistä syytä peruuttaa tai muuttaa testamenttinsa. Jos testamenttiin halutaan tehdä muutoksia, on jälleen noudatettava lain asettamia muotomääräyksiä. Viimeisin laadittu testamentti kumoaa vanhemmat testamentit ainakin siltä osin, kuin niissä on ristiriitaisia määräyksiä. Tästä johtuen on suositeltavaa, että uudella testamentilla aina kumotaan nimenomaisesti ja kokonaisuudessaan aiempi testamentti, jolloin kenellekään ei jää epäselväksi, olisiko aiempi testamentti tarkoitettu jäämään joltain osin yhä voimaan