Milloin kuluttajariitapalveluissa annettu hinta-arvio on sitova?

Kuluttajariita-asioissa on kyse tilanteesta, jossa elinkeinoharjoittaja suorittaa vastikkeellisen palveluksen kuluttajalle. Kyseisen vastikkeen suuruus voi perustua elinkeinonharjoittajan antamaan hinta-arvioon. Hinta-arviosta säännellään kuluttajansuojalain 8 luvussa.

Hinta-arvion sitovuus:

Jotta kyseessä voidaan katsoa olevan hinta-arvio, elinkeinonharjoittajalla on tullut olla mahdollisuus perustaa arvionsa riittävän täsmällisiin tietoihin. Sitovaa hinta-arviota ei voi muuttaa. Hinta-arvio on kuitenkin sopimuksenvarainen asia ja osapuolet voivat sopimusvapauden periaatteen mukaisesti sopia siitä.

Hinta-arvio on lähtökohtaisesti sitova, mikäli se on annettu oikeassa muodossa ja ei ole ilmeistä perustetta sen pätemättömyydelle. Hinta-arvion on esimerkiksi oltava kohtuullinen suhteessa suoritukseen. Lisäksi sitovuuteen vaikuttaa se, millaisissa olosuhteissa hinta-arvio on annettu ja millaiseksi kuluttaja on arvion käsittänyt.

Hinta-arvion rajat:

Yritys ei saa periä hinta-arvion mukaista hintaa, mikäli työn todellinen hinta jää alle hinta-arvion. Hinta-arvio ei siis ole suorituksen hinnan automaattinen minimi vaan nimensä mukaisesti arvio suorituksen kustannuksista.

Toisaalta lopullinen hinta ei saa ylittää yli 15 %:lla annettua hinta-arviota. Lopullinen hinta saa siis ylittää alkuperäisen hinta-arvion, mutta vain annetuissa rajoissa. Hinta-arvion ylitykselle on lisäksi aina oltava perusteltu syy. Hinnan korottamisesta perusteineen on ilmoitettava etukäteen kuluttajalle. Mikäli ilmoittamisvelvollisuus on laiminlyöty, kuluttaja ei ole velvollinen korvaamaan hinta-arviota ylittävää osuutta.

Hinta-arvion ylittäminen voi tulla kysymykseen, jos työn suorituksessa ilmenee tarve jollekin toimeksiantoon kuulumattomalle toimenpiteelle, josta osapuolet eivät olleet tietoisia hinta-arviosta sopiessaan. Lisätyön suorittamiseen ja hinta-arvion ylittämiseen tarvitaan aina kuluttajan lupa. Mikäli lupaa ei ole kysytty tai saatu, alkuperäinen hinta-arvio on yhä sitova.

Hinta-arvion sitovuus voi lisäksi lakata painavasta perustellusta syystä. Tällainen perusteltu syy voi esimerkiksi olla viranomaisen päätös tai lain muutos, jota ei ole voitu ennakoida, tai kuluttajan puolella oleva syy, joka on tosiasiassa aiheuttanut elinkeinoharjoittajalle lisäkustannuksia suorituksessa.

Kuluttajan tärpit:

Kuluttajan kannattaa oikeuksiensa turvaamiseksi pyytää hinta-arvio kirjallisesti. Suullisesti annettu hinta-arvio on myös sitova, mutta riitatilanteissa usein vaikeammin todennettavissa.

Lisäksi hinta-arvio kannattaa vaatia selkeänä ja ymmärrettävänä. Hinta-arviosta tulisi selvitä muun muassa verojen osuus. Mikäli vero-osuus on ilmoitettu epäselvästi, voi kuluttaja olla oikeutettu vero-osuuden palautukseen. Esimerkiksi arvonlisäveron lisääminen sovittuun hintaan ei ole perusteltua ilman mainintaa kyseisen osuuden lisäämisestä hinta-arvioon.

Ristiriitatilanteissa:

Mikäli on ristiriitaista, onko esitettyä rahamäärää pidettävä suorituksen enimmäishintana, kiinteänä hintana, hinta-arviona vai suuntaa antavana hintatietona, on elinkeinoharjoittajan näytettävä väitteensä todeksi. Hinta-arvioon liittyvä sääntely on kuluttajaa suojaavaa oikeutta, josta ei voi poiketa kuluttajan vahingoksi, ellei joiltakin osin laki anna siihen nimenomaisesti oikeutta.

 

Hinta-arvio on siis sitova, mikäli:

·       arvio on tehty kuluttajansuojalain tarkoittaman elinkeinonharjoittajan toimesta

·       kuluttaja ei ole antanut lupaa myöhemmin ilmaantuneelle lisätyötä vaativalle toimeksiannon toteuttamiselle

·       todelliset suorituskustannukset eivät ole jääneet alle hinta-arvion

·       ilmoittamisvelvollisuus hinta-arvion ylittämisestä on laiminlyöty

·       ei ole ilmaantunut hinta-arviota lakkauttavaa painavaa ennakoimatonta syytä, kuten viranomaisen päätöstä, lain muutosta tai tilaajan puolella olevaa lisäkustannuksia aiheuttanutta haittaa

·       ei ole ilmeistä syytä hinta-arvion pätemättömyydelle, kuten kohtuuttomuusperuste

·       olosuhteet eivät ole merkittävästi muuttuneet hinta-arvion tekemisestä ja arvio on perustunut riittävän täsmällisiin tietoihin

·       osapuolet eivät ole sopineet muuta

 

Muistathan meidät asiantuntijanasi kuluttajariita-asioissa!

 

Kirjoittaja, oik. yo Venla Sallinen

Tiesitkö tämän testamentista?

Sähköinen asiointi on nykyään arkipäivää ja asiakirjoja allekirjoitetaan paljon sähköisesti vahvan tunnistautumisen avulla. Tietyt oikeudelliset asiat tulee kuitenkin edelleen hoitaa perinteiseen tapaan ja säilyttää niistä

Lue lisää »