Miksi laatia työsopimus kirjallisena?

Yleistä

Työsopimus on työnantajaa ja työntekijää sitova vapaamuotoinen sopimus, jolla sitoudutaan tekemään sopimuksen mukaista työtä työnantajalle sopimuksessa määrättyä palkkaa ja muita etuja vastaan. Työsopimuksella sovittavia asioita rajoittavat kuitenkin muun muassa työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännökset, jotka työnantajan tulee ottaa huomioon.

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen työsopimus on sekä työntekijän että työnantajan etu, sillä siitä voidaan tarvittaessa tarkistaa mitä työn tekemisestä ja työsuhteen ehdoista on sovittu. Työsopimuksessa sovittuja ehtoja ei kumpikaan osapuoli voi pääsääntöisesti yksipuolisesti muuttaa ilman toisen osapuolen suostumusta. Työntekijän kannattaakin työsuhdetta solmiessaan pyytää, että sopimus tehdään kirjallisena. Myös kesätöitä ja muita lyhyitä työsuhteita koskevat työsopimukset on hyvä laatia kirjallisena. Työsopimusta ei ole pakko allekirjoittaa välittömästi vaan työnantajalta voi pyytää aikaa työsopimukseen perehtymistä varten. Työsopimukseen kannattaakin perehtyä huolellisesti ennen sen allekirjoittamista, sillä sen jälkeen sopimus on sitova.

Silloin, kun työn tekemisestä on sovittu vain suullisesti tai työsuhteen ehdot eivät ilmene kirjallisesta työsopimuksesta ja työsuhde kestää yli kuukauden, työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättyessä. Selvitys on annettava työntekijälle ilman eri pyyntöä.

Sopimuksen laadinnassa voidaan käyttää valmista sopimuspohjaa, mutta usein yksilöllisesti laaditulla sopimuksella voidaan vastata kyseisen työsuhteen asettamiin tarpeisiin vielä paremmin. Kirjallisen työsopimuksen laatimisella työnantajan on myös mahdollista vaikuttaa siihen, minkälaisen kuvan se haluaa organisaatiostaan antaa uudelle työntekijälle. Kirjallinen sopimus antaa työantajasta lähtökohtaisesti selkeämmän ja luotettavamman kuvan, eikö?

Mistä työsopimuksella tulee sopia?

Työntekijän ja työnantajan välisessä työsopimuksessa määritellään työsuhteen ja työn tekemisen ehdot, kuten palkka, työntekopaikka ja -aika, työsuhteen alkamisaika sekä sen voimassaoloaika. Lähtökohtaisesti työsuhteet ovat voimassa toistaiseksi. Työsopimuksessa on tärkeää määritellä myös pääasialliset työtehtävät. Muuten työntekijälle voidaan määrätä myös työtehtäviä, joihin häntä ei varsinaisesti ole palkattu. Ehdoissa ilmoitetaan myös työhön soveltuva työehtosopimus, joka monesti määrittää työsuhteessa sovellettavat ehdot lainsäädäntöä tarkemmin. Työsopimuksessa voidaan sopia myös mahdollisesta koeajasta ja sen kestosta. Mikäli työsopimus on määräaikainen, tulee sopimuksessa määritellä työsuhteen keston pituus sekä peruste määräaikaisuudelle. Lisäksi sopimuksessa tulee olla maininta vuosilomasta sekä irtisanomisajan pituudesta.

Työntekijän on hyvä varmistua siitä, että edellä mainitut seikat löytyvät työsopimuksesta ennen sen allekirjoittamista. Kirjallisen sopimuksen laatiminen on työsuhteen aikana myös työnantajan etu. Mikäli työsopimus tehdään vain suullisesti, olisi kaikkien sovittujen tai sopimatta jääneiden asioiden muistaminen ja seuraaminen melko hankalaa. Tämän lisäksi suullinen sopiminen altistaa osapuolet turhaan työsopimusta ja työsuhdetta koskeville erimielisyyksille koskien esimerkiksi palkanmaksua. Kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella kumpikin osapuolista on valmis aloittamaan uuden työsuhteen turvallisin mielin.  

Tarvitsetteko apua työsopimuksen laatimisessa yrityksessänne tai haluaisitko tulevana työntekijänä tarkistuttaa työsopimuksesi työoikeuden asiantuntijalla ennen sen allekirjoittamista? Käänny puoleemme säästäen aikaa ja vaivaa niin autamme sinua mielellämme.

Työnantajan muistilista loppuvuodelle

Työoikeuden sääntelykentässä on tapahtunut lukuisia muutoksia ja lisää on luvassa tulevaisuudessa. Työehtodirektiivin täytäntöönpano on tuonut muutoksia vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden työsuhteisiin, henkilöstön työsuhdetta ja sen

Lue lisää »

Omaisuus avoliiton päättyessä

Omaisuus avoliiton päättyessä Vaikka avioliitto on yhteiskunnassamme tunnustettu parisuhteen merkki, on avioliitto myös taloudellinen päätös. Yleisesti tunnettua on, että lähtökohtaisesti avioliiton päättyessä aviopuolisot saavat kumpikin

Lue lisää »