Kuka korvaa vuokratyöntekijän aiheuttaman vahingon?

Kuka korvaa vuokratyöntekijän aiheuttaman vahingon?

Vuokratyösuhteesta

Vuokratyösuhteessa on kolme osapuolta: työntekijä, vuokrayritys ja käyttäjäyritys. Tavanomaiset työnantajan oikeudet ja velvollisuudet jakautuvat siis vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen kesken. Lähtökohtana vastuiden ja velvollisuuksien suhteen on se, mitä on sovittu. Kirjallinen sopimus luo turvaa ja auttaa välttämään ristiriitoja vuokra- ja käyttäjäyrityksen kesken. Mikäli sopimusta ei ole, lähtökohtana on, että käyttäjäyritys johtaa ja valvoo varsinaista työntekoa. Vuokrayritys taas toimii varsinaisena työnantajana ja muun muassa huolehtii palkanmaksusta. Vuokratyösuhteisiin sovelletaan vastaavaa lainsäädäntöä kuin muihinkin työsuhteisiin, mutta esimerkiksi työsopimuslakiin on kirjattu myös nimenomaisesti vuokratyötä koskevia säädöksiä.

Vahingonkorvauksesta

Vuokratyöntekijä voi käytännössä aiheuttaa työsuhteessaan vahinkoa vuokrayritykselle, käyttäjäyritykselle tai ulkopuoliselle taholle. Vastaavasti vastuu vahingonkorvauksesta voi olla työntekijällä itsellään, hänen työnantajallaan eli vuokrayrityksellä tai käyttäjäyrityksellä.  Mikäli samasta vahingosta on vastuussa useampi henkilö, voidaan vahingon aiheuttajien vastuun katsoa olevan yhteisvastuuta.

Vahingonkorvausvelvollisuuteen vaikuttaa ensisijaisesti työntekijän tuottamuksen aste. Mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti, työntekijä vastaa lähtökohtaisesti koko vahingonkorvauksesta. Ehtona tähän on kuitenkin se, että ei ole erityistä syytä sovitella korvauksesta. Jos työntekijän tuottamus on lievä, työnantaja eli vuokrayritys korvaa vahingon ja työntekijä itse ei ole vahingonkorvausvelvollinen. Tahallisuuden ja lievän tuottamuksen välillä työntekijän vastuuta vahingonkorvauksesta arvioidaan kohtuuden mukaan.

Vahingonkorvauslain mukaisesti käyttäjäyrityksen vahingonkorvausvelvollisuus voi johtua lähtökohtaisesti vain sen tuottamuksellisesta menettelystä. Käyttäjäyrityksen tuottamuksellisuus voi käytännössä olla esimerkiksi jokin laiminlyönti tai virhe, jolla on syy-seuraus-suhde aiheutuneeseen vahinkoon. Käyttäjäyrityksen on siis käytännössä tullut laiminlyödä velvollisuutensa työntekijän työn valvovana tai johtavana tahona.

Muistathan meidät asiantuntijanasi työsuhdeasioissa!

Kirjoittaja, oik. yo Venla Sallinen

Muuta vahingonkorvauksesta:

Vahingonkorvausvastuu koirien aiheuttamissa vahingoissa