Elatusvelvollisuus vuoroviikkoasumisessa


Taustaa:

Oikeusministeriö on julkaissut vuonna 2007 ohjeen lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohje ei ole soveltunut vuoroasumistilanteisiin, jotka tuolloin eivät vielä olleet kovin tavallisia. Vuoroasumisen yleistyminen on aiheuttanut sen, että ohjeen soveltumattomuus arvioida elatusta vuoroasumistilanteessa on ollut omiaan lisäämään osapuolten riitaisuutta elatusasioissa. Ennen nyt julkaistua uutta ohjeistusta tilanne on ollut epäselvä sekä tulkinnanvarainen ja asiasta on annettu varsin vähänlaisesti ylemmän oikeusasteen ratkaisuja.

Nyt menettelyyn on vihdoin saatu selvyyttä. Oikeusministeriö on täydentänyt kesäkuussa 2023 vuoden 2007 ohjettaan lapsen elatusavun suuruuden arvioinnista. Ohje on suositusluontoinen, mutta antaa suuntaa ja konkreettista tulkinta-apua ratkaisuille tulevaisuudessa.

Mitä tarkoittaa vuoroasuminen?

Tietyissä tilanteissa, kuten vanhempien erotessa, joudutaan pohtimaan lapsen asumisjärjestelyjä uudelleen. Yksi vaihtoehdoista on niin kutsuttu vuoroasuminen, jolla tarkoitetaan käytännössä sitä, että lapsi asuu suunnilleen yhtä paljon kummankin vanhempansa luona. Asumisratkaisussa katsotaan olevan kyse vuoroasumisesta, mikäli lapsi viettää kalenterivuodesta vähintään 40 % ajasta toisen vanhemman luona ja lopun ajan toisen vanhemman luona. Mikäli lapsen oleskelu jää tätä vähäisemmäksi, kyseessä ei ole vuoroasuminen.

Mikä muuttui?

Uuden täydentävän ohjeen mukaan lapsen kulujen eli elatuksen jakaminen on mahdollista molemmille vanhemmille. Aiemmin elatus huomioitiin vain sille vanhemmalle, jonka luona lapsen katsottiin tosiasiassa asuvan. Nyt vuoroasumisjärjestelyssä lapsen asumiskuluihin luetaan tietty osuus molempien vanhempien asumiskuluista. Käytännössä vanhemman asumiskustannuksista siis lasketaan tietty osuus, jonka katsotaan kuuluvan
lapsen elatuksen piiriin.

Kustannusten jakautumista pyritään tasaamaan elatusapuna maksettavalla määrällä. Ohjeessa huomioidaan lapsen elatuksesta aiheutuvat kulut ja vanhempien elatuskyky. Elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon vanhemman tulot, ansaintamahdollisuudet, muu elatusvastuu sekä kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat esimerkiksi vanhemman omasta elatusvastuusta.

Mikäli heräsi kysyttävää, olethan yhteydessä!

Kirjoittaja, oik. yo Venla Sallinen

LÄHTEET:

Oikeusministeriö 2007:2

Oikeusministeriö 2023:24

Hallituksen esitys 88/2018