Yleistä

Työntekijän lomautus taloudellisella ja tuotannollisella perusteella

Yleistä Lomauttaminen on työnantajan päätökseen tai työnantajan aloitteesta tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä, jonka perustana ovat taloudelliset tai tuotannolliset syyt. Työsuhde pysyy muutoin voimassa lomautuksen ajan ja jatkuu sen jälkeen normaalisti. Lomauttamisesta sovitaan työsuhteen kestäessä tilannekohtaisesti, eikä henkilö voi olla lomautettuna omasta pyynnöstään. Työntekijä saa lomautuksen ajaksi ottaa vastaan muuta työtä tietyin …

Työntekijän lomautus taloudellisella ja tuotannollisella perusteella Lue lisää »

Verkossa tapahtuva häirintä

Yleistä Verkossa tapahtuvaa häirintää on alettu tutkia yhä laajemmin. Ensimmäistä kertaa verkossa tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja muuta häirintää tutkittiin vuonna 2018 Kansallisessa rikosuhritutkimuksessa. Turun Sanomat uutisoi tässä kuussa, että Plan Suomen teettämän tutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia kyselyyn vastanneesta yli tuhannesta suomalaisesta tytöstä kertoi kokeneensa häirintää verkossa. Seksuaalissävytteinen häirintä kohdistuu erityisesti tyttöihin ja jopa 8-vuotiaat …

Verkossa tapahtuva häirintä Lue lisää »

Miten tunnistaa identiteettivarkaus ja välttää uhriksi joutuminen?

Yleistä Koronakriisi on ulottanut vaikutuksensa myös identiteettivarkauksien syntytapoihin ja niiden yleistymiseen. Vuonna 2019 muutama tuhat suomalaista ilmoitti tulleensa identiteettivarkauden uhriksi ja huomattavasti useampi joutui huijausyrityksen kohteeksi. Suuri osa ei kuitenkaan ilmoita tapahtuneesta poliisille, joten todellisuudessa henkilöllisyysvarkauksia tapahtuu tilastoja enemmän. Rikolliset ovat käyttäneet hyväkseen muuttunutta maailmantilannetta ja identiteettivarkauksien määrä on kasvanut alkuvuodesta lähtien myös Suomessa. Netti …

Miten tunnistaa identiteettivarkaus ja välttää uhriksi joutuminen? Lue lisää »

Työntekijän työaikaan liittyvien palkkasaatavien vanhentuminen

Yleistä Korkein oikeus antoi vuonna 2018 työoikeudellisesti merkittävän ja aikaisemmasta oikeuskäytännöstä poikkeavan ratkaisun KKO 2018:10, joka koskee työaikaan liittyvien palkkasaatavien vanhentumista. Tapauksessa on tarkasteltu sitä, onko työntekijöiden palkkasaatavien vanhentumista arvioitaessa sovellettava työaikalain kahden vuoden vai työsopimuslain viiden vuoden vanhentumisaikaa. Korkein oikeus on tällöin katsonut, että työaikalain mukaista kahden vuoden vanhentumisaikaa sovelletaan työaikalain työaikaa koskevaan sääntelyyn. …

Työntekijän työaikaan liittyvien palkkasaatavien vanhentuminen Lue lisää »

Miksi laatia työsopimus kirjallisena?

Yleistä Työsopimus on työnantajaa ja työntekijää sitova vapaamuotoinen sopimus, jolla sitoudutaan tekemään sopimuksen mukaista työtä työnantajalle sopimuksessa määrättyä palkkaa ja muita etuja vastaan. Työsopimuksella sovittavia asioita rajoittavat kuitenkin muun muassa työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännökset, jotka työnantajan tulee ottaa huomioon. Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen työsopimus on sekä työntekijän että työnantajan etu, …

Miksi laatia työsopimus kirjallisena? Lue lisää »

Milloin työntekijä voi syyllistyä kilpailukiellon rikkomiseen työsuhteessa?

Yleistä Työntekijöihin kohdistuvat kilpailevaa toimintaa koskevat kiellot ja erilaiset kilpailukieltosopimukset ovat nykyajan työelämässä yleisiä ja keskeisessä asemassa. Työntekijällä on erityinen laissa lausuttu velvollisuus välttää oman työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa, mutta samanaikaisesti työntekijöitä kannustetaan kehittämään itseään työelämässä ja ryhtymään myös yrittäjiksi. Siirtymiset työtehtävästä toiseen ovat lisääntyneet ja harva työskentelee saman työnantajan alaisuudessa ja samassa työtehtävässä koko …

Milloin työntekijä voi syyllistyä kilpailukiellon rikkomiseen työsuhteessa? Lue lisää »

Mustaa valkoisella – miksi sopimus kannattaa laatia kirjallisena?

Yleistä Sopimusoikeuteen kuuluu joukko erilaisia periaatteita, joista osa ilmenee suoraan lainsäädännöstä, mutta myös oikeuskäytännön merkitys on suuri. Lähtökohtina ovat yksilön vapaus tehdä sopimuksia, sopimusten muotovapaus sekä pacta sunt servanda, sopimusten sitovuus. On tilanteita, jolloin ei tule ajatelleeksi, että muotovapauden mukaisesti suullinenkin sopimus katsotaan lähtökohtaisesti yhtä sitovaksi kuin kirjallinen, mutta myös liuta tilanteita, jolloin kirjallista sopimusta …

Mustaa valkoisella – miksi sopimus kannattaa laatia kirjallisena? Lue lisää »

Vahingonkorvausvastuu koirien aiheuttamissa vahingoissa

”Talo ei ole koti ilman koiraa”, kuuluu sanonta. Koira vaikuttaa tutkitustikin omistajansa elämään lukuisilla eri positiivisilla tavoilla. Näiden lisäksi koiran tulo perheeseen saattaa aiheuttaa myös harmitusta, useimmiten omistajalle itselleen, mutta toisinaan myös perheen ulkopuolisille eri vahinkojen muodossa. Useimmat vahingoista ovat vähäisiä, mutta omistaja saattaa myös joutua vahingonkorvausvastuuseen, joka on arvoltaan useita tuhansia euroja. Omistajan omaa …

Vahingonkorvausvastuu koirien aiheuttamissa vahingoissa Lue lisää »

Onhan sinulla tai yritykselläsi voimassa oleva oikeusturvavakuutus?

Yleistä Kotivakuutuksen osana oleva oikeusturvavakuutus jää melko usein vakuutuksenottajalle vieraaksi ja etäiseksi vakuutuksia ostettaessa. Yksityishenkilö ottaa kotivakuutuksen usein ensisijaisesti asunnon irtaimiston turvaamiseksi ja yritykset ottavat vastuuvakuutuksen yritystoimintaansa varten. Oikeusturvavakuutus on kuitenkin yksityishenkilöillä usein automaattinen osa kotivakuutuksen irtaimistoturvaa ja tarve sen käyttöön voi ilmetä yllättäen. Oikeusjuttujen määrä ja lakipalvelujen käyttö on myös yleisesti ottaen lisääntynyt. Oikeusturvavakuutuksesta …

Onhan sinulla tai yritykselläsi voimassa oleva oikeusturvavakuutus? Lue lisää »

Työkyvyttömyys työsuhteen päättämisperusteena

Irtisanominen edellyttää aina asiallista ja painavaa perustetta. Työsopimuslain irtisanomista koskevan sääntelyn mukaisesti tällaisena ei lähtökohtaisesti pidetäkään esimerkiksi työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa. Kuitenkin, mikäli edellä mainittujen seurauksena työntekijän työkyky on olennaisesti ja pitkäkestoisesti vähentynyt, voi käsillä olla tilanne, jossa työntekijän työsuhde joudutaan työkyvyttömyyden perusteella päättämään. Työkyvyttömyydestä varmistuminen Mikäli työnantaja epäilee, että työntekijän työkyky on vähentynyt, …

Työkyvyttömyys työsuhteen päättämisperusteena Lue lisää »

Vieritä ylös