admin

Oikeudenkäyntikulujen vähentäminen verotuksessa

Yleistä Yksityishenkilöllä on tuloverotuksessaan mahdollista vähentää veronalaisten tulojen hankkimiseksi tai säilyttämiseksi aiheutuneet menot. Sama periaate koskee sekä veronalaista pääoma- että ansiotuloa. Syntyneistä oikeudenkäyntikuluista osa ovat tällaisia vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja, kun taas osaa pidetään vähennyskelvottomina elantomenoina. Mikäli oikeutta on käyty tulon hankkimiseksi tai säilyttämiseksi, saa menot vähentää verotuksessa. Oikeudenkäyntikuluja ovat esimerkiksi asian ajamisesta tuomioistuimessa sekä asiamiehen palkkiosta …

Oikeudenkäyntikulujen vähentäminen verotuksessa Lue lisää »

Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen paluu

Aiemmin marraskuussa 2020 juristimme Herman Saari kirjoitti blogiimme ajankohtaisen katsauksen koronan aiheuttamista väliaikaisista muutoksista konkurssilainsäädäntöömme. Blogissa kerrottiin, että velkojien käyttämä konkurssiuhkainen maksuvaatimus oli kielletty ensin 1.11.2020 saakka, jonka jälkeen muutoksen väliaikaisuutta pidennettiin kuitenkin 31.1.2021 saakka. Saari pohdiskeli, voitaisiinko aikamäärettä pidentää vielä entisestään ja mitkä tämän mahdolliset seuraukset yrittäjille olisivat. Tammikuun viimeinen päivä tuli ja meni, …

Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen paluu Lue lisää »

Lakimies avuksi avoerossa – miten omaisuus jaetaan?

Yleistä Avoliittoon liittyy avioliittoon verrattuna huomattavasti vähemmän oikeusvaikutuksia. Avoliitto voidaan solmia ja purkaa vapaamuotoisesti osapuolten välillä ja avoliitot ovatkin viime vuosikymmeninä yleistyneet avioliittojen vähentyessä. Avoliitossakin on kuitenkin hyvä huomioida osapuolten omistussuhteisiin liittyviä seikkoja, sillä omaisuuden erottelu voi avoliiton päättyessä muodostua hankalaksi, erityisesti mikäli osapuolet ovat hankkineet yhteistä omaisuutta, toinen osapuolista on menettänyt taloudellista itsenäisyyttään tai …

Lakimies avuksi avoerossa – miten omaisuus jaetaan? Lue lisää »

Lakimies voi laatia sopimuksen myös avioeron varalta

Yleistä Avioliiton päättyessä avioeroon, on osapuolten välillä toimitettava omaisuuden ositus, jossa selvitetään aviopuolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus ja se jaetaan puolisoiden kesken tasan. Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia siitä, mikä omaisuus kuuluu puolisoiden avio-oikeuden piiriin ja mikä ei. Jos puolisot haluavat tarkemmin sopia ennakolta siitä, miten puolisoiden omaisuus jaetaan mahdollisen avioeron jälkeisessä osituksessa, he voivat tehdä osituksen …

Lakimies voi laatia sopimuksen myös avioeron varalta Lue lisää »

Lakimies auttaa, kun konkurssilaki tekee karhunpalveluksen yrittäjille

Vihdoin ja viimein julkiseen keskusteluun on tullut konkurssilain väliaikainen muutos, jolla velkojien oikeutta hakea yritys konkurssiin on rajoitettu. Ensin rajoituksen piti olla voimassa 1.11.2020 saakka, mutta sitä jatkettiin 31.1.2021 saakka. Julkinen keskustelu keskittyi siihen, että konkurssien määrä on huomattavasti pienempi kuin ennen koronaa. Ajateltiin, että pää pensaassa on hyvä olla. Meillähän menee hyvin. No ei …

Lakimies auttaa, kun konkurssilaki tekee karhunpalveluksen yrittäjille Lue lisää »

Työntekijän alisuoriutuminen työssä

Yleistä Työntekijän yleisenä velvollisuutena on työn tekeminen huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijä voidaan lain mukaan irtisanoa, kun tämä vakavalla tavalla rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan. Tällaista työsopimuksen vastaiseksi katsottavaa menettelyä, jolla työntekijä laiminlyö työvelvoitteitaan esimerkiksi tehtävän täyttämättä jättämisenä, puutteellisena työsuorituksena, ilmeisenä huolimattomuutena …

Työntekijän alisuoriutuminen työssä Lue lisää »

Työntekijän lomautus taloudellisella ja tuotannollisella perusteella

Yleistä Lomauttaminen on työnantajan päätökseen tai työnantajan aloitteesta tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä, jonka perustana ovat taloudelliset tai tuotannolliset syyt. Työsuhde pysyy muutoin voimassa lomautuksen ajan ja jatkuu sen jälkeen normaalisti. Lomauttamisesta sovitaan työsuhteen kestäessä tilannekohtaisesti, eikä henkilö voi olla lomautettuna omasta pyynnöstään. Työntekijä saa lomautuksen ajaksi ottaa vastaan muuta työtä tietyin …

Työntekijän lomautus taloudellisella ja tuotannollisella perusteella Lue lisää »

Verkossa tapahtuva häirintä

Yleistä Verkossa tapahtuvaa häirintää on alettu tutkia yhä laajemmin. Ensimmäistä kertaa verkossa tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja muuta häirintää tutkittiin vuonna 2018 Kansallisessa rikosuhritutkimuksessa. Turun Sanomat uutisoi tässä kuussa, että Plan Suomen teettämän tutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia kyselyyn vastanneesta yli tuhannesta suomalaisesta tytöstä kertoi kokeneensa häirintää verkossa. Seksuaalissävytteinen häirintä kohdistuu erityisesti tyttöihin ja jopa 8-vuotiaat …

Verkossa tapahtuva häirintä Lue lisää »

Miten tunnistaa identiteettivarkaus ja välttää uhriksi joutuminen?

Yleistä Koronakriisi on ulottanut vaikutuksensa myös identiteettivarkauksien syntytapoihin ja niiden yleistymiseen. Vuonna 2019 muutama tuhat suomalaista ilmoitti tulleensa identiteettivarkauden uhriksi ja huomattavasti useampi joutui huijausyrityksen kohteeksi. Suuri osa ei kuitenkaan ilmoita tapahtuneesta poliisille, joten todellisuudessa henkilöllisyysvarkauksia tapahtuu tilastoja enemmän. Rikolliset ovat käyttäneet hyväkseen muuttunutta maailmantilannetta ja identiteettivarkauksien määrä on kasvanut alkuvuodesta lähtien myös Suomessa. Netti …

Miten tunnistaa identiteettivarkaus ja välttää uhriksi joutuminen? Lue lisää »

Työntekijän työaikaan liittyvien palkkasaatavien vanhentuminen

Yleistä Korkein oikeus antoi vuonna 2018 työoikeudellisesti merkittävän ja aikaisemmasta oikeuskäytännöstä poikkeavan ratkaisun KKO 2018:10, joka koskee työaikaan liittyvien palkkasaatavien vanhentumista. Tapauksessa on tarkasteltu sitä, onko työntekijöiden palkkasaatavien vanhentumista arvioitaessa sovellettava työaikalain kahden vuoden vai työsopimuslain viiden vuoden vanhentumisaikaa. Korkein oikeus on tällöin katsonut, että työaikalain mukaista kahden vuoden vanhentumisaikaa sovelletaan työaikalain työaikaa koskevaan sääntelyyn. …

Työntekijän työaikaan liittyvien palkkasaatavien vanhentuminen Lue lisää »

Vieritä ylös