Antaako korona aiheen hyväksytylle työstä eroamiselle?

Vakuutusoikeus on käsitellyt henkilön eroamista työstään koronan vuoksi keväällä 2020 ja sen vaikutusta eronneen työttömyysturvaan.

Työttömyysturvalain tarkoittaman karenssin mukaan työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 45 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen, jos hän on ilman pätevää syytä eronnut työstään, tai jos hän on itse moitittavana pidettävällä menettelyllään aiheuttanut työsuhteen päättymisen.

Todistustaakka pätevän syyn olemassaolosta työstä eroamiselle on kyseisellä henkilöllä. Työnantajalle tulee voida esittää esimerkiksi lääkärintodistus erityisen riskin olemassaolosta. Asiaa tulee arvioida yksilötasolla, ellei kyseistä työpaikkaa koske jokin erityinen riski. Työnantaja voi omilla toimillaan, kuten suojavälineillä pyrkiä pienentämään riskiä. Pelkästään yleisen riskin olemassaolosta ei oikeutusta työstä eroamiselle voida hakea.

Vakuutusoikeus on todennut ratkaisussaan, että vaikka yleisellä tasolla arvioituna lähikontaktit muihin ihmisiin lisäävät riskiä laajalle levinneen tartuntataudin saamiseen ja siten myös sen edelleen tarttumisen mahdollisuutta muun muassa omille perheenjäsenille ja vaikka yleisesti tiedossa oleva seikka on, että tietyillä terveydentilansa johdosta ns. riskiryhmiin kuuluvilla henkilöillä on lisääntynyt riski sairastua koronavirustaudin vakavaan muotoon, ei henkilön voitu katsoa esittäneen sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi voinut katsoa, että hänen työpaikallaan olisi ollut hänen irtisanoutumisensa aikaan olemassa erityinen riski kyseiseen tautiin sairastumiselle, tai että tartunnan saamisen mahdollisuutta ei asianmukaisin toimenpitein olisi ollut mahdollista merkittävällä tavalla pienentää myös muilla tavoin kuin siirtymällä etätöihin. Kun henkilö ei ollut esittänyt myöskään lääketieteellistä selvitystä koronavirustaudin hänen lähiomaistensa terveydentilalle aiheuttamasta mahdollisesta erityisestä vaarasta, ei hänen eroamiselleen työstä etätyömahdollisuuden epäämisen takia voitu todeta olleen työttömyysturvalaissa tarkoitettua pätevää syytä. Se, että henkilön puoliso ja vanhempi lapsi kuuluivat covid-riskiryhmään ei ollut vielä riittävä peruste työstä eroamiselle.

Kuten päätöksestä ilmenee, edellä mainittu todistustaakka on yksilölle ankara, sillä edellytysten olemassaolon näyttäminen voi olla erittäin vaikeaa. Selvitettäviin seikkoihin kuuluisi asianomaisen oman mahdollisen riskiryhmään kuulumisen selvittämisen ja sen merkityksen lisäksi myös lähiomaisia koskevien riskien selvittäminen. Lisäksi asianmukaisen todistuksen saaminen edellyttäisi laajaa arviointia työpaikkaa koskevista olosuhteista. Mikäli työnantaja ei yksittäisessä tilanteessa olisi suostunut etätöiden tekemiseen, olisi työntekijän työstä eroaminen perustuen koettuun työpaikan vaarallisuuteen johtanut ratkaisun perusteella lähes poikkeuksetta työttömyysturvan menettämiseen. On kuitenkin luonnollista, että asian selvittämisvelvollisuus kuuluu hakijalle, sillä kyse on työttömyysturvaa koskevista ns. massaratkaisuista.

(VakO 24.03.2022/H776/2022/22112/03.04.04.02.00/2021)

Kirjoittaja, OTM Annina Vihanto